எழுத்துப் பயிற்சி வினாக்கள் – UPSC Exams Q&A

இலவச ஆன்லைன் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் வகுப்புகள்.

தமிழ் இலக்கியம் விருப்பப்பாடம் முதன்மை தேர்வு
எழுத்துப் பயிற்சி வினாக்கள்

Q1. புறநானூறு காட்டும் கொடைப் பண்பு/கொடைத்திறம் பற்றிய செய்திகளை தொகுத்து எழுதுக.

Q1 Purananooru Kattum Kodai

Q2. மாடுகள் பாடுபொருளாக இருப்பதை நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் கொண்டு விவரி.

Q2 Madugal Padu porulaga

Q3. தமிழ் இசைக் கலை வரலாற்றை ஆராய்க

Q3 Isai Kalai varalaru

Q4. தமிழில் எதிர்மறை வினைகள்

Private: Q4 தமிழில் எதிர்மறை வினைகள்

Q5. தமிழில் பிறமொழிச் சொற்கள்

Private: Q5. தமிழில் பிறமொழிச் சொற்கள்

Q6. கறுப்பு மலர்கள் குறியீடும் படிமமும்

Private: Q6.கறுப்பு மலர்கள் குறியீடும் படிமமும்

Q7. திராவிட மொழிகளும் அவை வழங்கும் இடங்களும்

Private: Q7_ திராவிட_மொழிகளும்_அவை_வழங்கும்_இடங்களும்