எழுத்துப் பயிற்சி வினாக்கள் – UPSC Exams Q&A

இலவச ஆன்லைன் ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் வகுப்புகள்.

தமிழ் இலக்கியம் விருப்பப்பாடம் முதன்மை தேர்வு
எழுத்துப் பயிற்சி வினாக்கள்

Private: Q1 Purananooru Kattum Kodai

Private: Q2 Madugal Padu porulaga

Private: Q3 Isai Kalai varalaru

Private: Q4 தமிழில் எதிர்மறை வினைகள்

Private: Q5. தமிழில் பிறமொழிச் சொற்கள்

Private: Q6.கறுப்பு மலர்கள் குறியீடும் படிமமும்

Private: Q7_ திராவிட_மொழிகளும்_அவை_வழங்கும்_இடங்களும்

Private: Q8.மாதவி கோவலனுக்கு எழுதிய முடங்களின் சிறப்பினை எடுத்துரைக்க

Private: Q9.தொல்காப்பியம் காட்டும்  நாட்டுப்புற இலக்கியக் கூறுகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

Private: பொருண்மொழிக் காஞ்சி என்றால் என்ன ? நும் பாடப்பகுதி கொண்டு விளக்குக

Private: Q11. ஹைக்கூ கவிதைகள் என்றால் என்ன?

Private: 12.சிலப்பதிகாரத்தில் ஆயர் வாழ்வு எவ்வாறு வருணிக்கப்படுகிறது?

Private: 13. வையை நதி மற்றும் மதுரை கோட்டை வாயில் வருணனையில் காணப்படும் உள்ளுறைச் செய்திகளை எழுதுக

Q14. தமிழில் நடைச் சித்திரங்கள்

15. இதழாளர் பாரதி குறிப்பு வரைக

TamilQABook16 – தமிழில் சொலவடைகள்

17. முன்னொட்டு மற்றும் பின்னொட்டு

18. தமிழில் பயண இலக்கியம் பற்றிக் குறிப்பு வரைக

19. தூது இலக்கியத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் பற்றி எழுதுக.