2022 முதன்மைத் தேர்வு – தமிழ் இலக்கிய விருப்பப்பாடம் – சில முக்கியக் கேள்விகள்